Codi per a fer un mapa de Catalunya, amb les capes de fons: MTC, Ortofoto i Model Digital d'Elevacions de l'ICGC, I'OpenStreetMap.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Mateu b3ddd4b77c
Subir archivos a 'css'
1 month ago
css Subir archivos a 'css' 1 month ago
js Eliminar 'js/atles.html' 1 month ago
LICENSE Initial commit 1 month ago
README.md Initial commit 1 month ago
atles.html Subir archivos a '' 1 month ago

README.md

MapaCatalunya

Codi per a fer un mapa de Catalunya, amb les capes de fons: MTC, Ortofoto i Model Digital d'Elevacions de l'ICGC, I'OpenStreetMap.