Added 'ca' and 'en' locales strings, updated ejabberdapi

This commit is contained in:
spla 2022-08-18 10:20:31 +02:00
parent 609d9ca4fe
commit a6a6ff3f15
3 changed files with 63 additions and 1 deletions

29
app/locales/ca.txt Normal file
View file

@ -0,0 +1,29 @@
register_str: registre
unregister_str: baixa
stats_str: info
status_str: estat
registerok_str: compte xmpp registrat amb èxit!
user_str: usuari:
password_str: contrasenya:
server_str: servidor:
xmpp_account_str: compte xmpp
notdeleteadmin_str: ets l'admin, no puc esborrar el teu compte!
deleted_str: eliminat amb èxit!
stats_title_str: estadístiques del node #xmpp a
registered_users_str: usuaris registrats:
users_online_str: usuaris en línia:
node_users_str: usuaris del node:
uptime_str: temps en línia (uptime):
processes_str: processos:
account_exists_str: el compte ja existeix!
user_sessions_info_str: sessions
current_sessions_str: sessions actuals:
sessions_connection_str: connexions:
sessions_ip_str: IP:
sessions_port_str: port:
sessions_priority_str: prioritat:
sessions_node_str: node:
sessions_uptime_str: en línia:
sessions_status_str: estat:
sessions_resource_str: recurs:
sessions_statustext_str: text d'estat:

32
app/locales/en.txt Normal file
View file

@ -0,0 +1,32 @@
register_str: register
unregister_str: unregister
stats_str: stats
status_str: status
registerok_str: xmpp account registered!
user_str: user:
password_str: password:
server_str: server:
xmpp_account_str: xmpp account
notdeleteadmin_str: you are admin, can't delete your account!
deleted_str: deleted succesfully!
stats_title_str: #xmpp node stats at
registered_users_str: registered users:
users_online_str: online users:
node_users_str: node users:
uptime_str: uptime:
processes_str: processes:
account_exists_str: account already exists!!
user_sessions_info_str: sessions
current_sessions_str: current sessions:
sessions_connection_str: connections:
sessions_ip_str: IP:
sessions_port_str: port:
sessions_priority_str: priority:
sessions_node_str: node:
sessions_uptime_str: uptime:
sessions_status_str: status:
sessions_resource_str: resource:
sessions_statustext_str: status text:

View file

@ -5,6 +5,7 @@ import string
import getpass
import secrets
from collections import OrderedDict
import pdb
###
# Dict helper class.
@ -74,7 +75,7 @@ class Ejabberd:
def register(self, username, host, user_password):
account_exists = self.account_exists(username, host)
account_exists = self.check_account(username, host)
if not account_exists: