link referència

This commit is contained in:
eduardagbo 2022-12-03 14:13:51 +01:00
parent 0a72347918
commit 5b26e289f9

View file

@ -1,5 +1,5 @@
# Dodecalendari
modificació del projecte de mostra del modul de latex per mostrar els mesos en català
modificació del [projecte](https://texample.net/tikz/examples/foldable-dodecahedron-with-calendar/) de mostra del modul TIKZ de latex per mostrar els mesos en català
ara es pot triar l'any i els diferents colors