Petita modificació del projecte mostra de TIKZ per mostrar els mesos en català. també es poden triar els colors amb que es mostra. i l'any que es vol generar per senzillesa es pot compilar a OVERLEAF (o si tens latex en local al teu ordinador)
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
eduardagbo 5b26e289f9
link referència
2 months ago
DodeCalendari.pdf calendari en cat 2 months ago
README.md link referència 2 months ago
main.tex calendari en cat 2 months ago

README.md

Dodecalendari

modificació del projecte de mostra del modul TIKZ de latex per mostrar els mesos en català

ara es pot triar l'any i els diferents colors

Compilar

el més fàcil, si no tens LaTex, és crear-te un compte a OverLeaf i fer servir el seu compilador en linea.