Link de descàrrega de si el post està protegit

This commit is contained in:
Enric Pineda 2023-06-13 00:12:49 +02:00
parent 229d6385ba
commit 366de9b549
1 changed files with 2 additions and 1 deletions

View File

@ -39,13 +39,14 @@ if ($adreca_butiko != "") {
</p>
<?php
if (esRevista($categoria->term_id) === true) {
if (post_password_required() === false) {
$fitxer = get_field('arxiu_descarrega');
if ($fitxer) {
$adreca_fitxer = $fitxer['url'];
?>
<h3><?php pll_e("Descàrrega");?></h3>
<p><a href="<?php echo esc_attr($adreca_fitxer);?>"><?php pll_e("Descarrega't aquest número");?></a></p>
<?php } ?>
<?php }}< ?>
<h3><?php pll_e("Números publicats");?></h3>
<?php if ($lang == "ca") {$urlinici = "/home/publicacions/";} else {$urlinici = "/home_esp/publicacions/";} ?>
<p><a href="<?php echo $urlinici.$categoria->slug."/";?>"><?php pll_e("Accedeix a l'arxiu");?></a></p>