bot que desa els tuts públics dels usuaris d'un servidor Mastodon que s'hi donin d'alta per a poder alimentar amb frases en #català diversos projectes lingüístics com ara Common Voice
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
spla bd84443c3e
Fix #2
1 month ago
LICENSE Primera versió de Corpus! 2 months ago
README.md Actualitzat 2 months ago
corpus.py Fix #2 1 month ago
database.py Fix #1 and added stats 1 month ago
mastodonbot.py Fix #1 and added stats 1 month ago
requeriments.txt Fix #1 and added stats 1 month ago

README.md

Corpus

Aquest bot desa els missatges públics dels usuaris d'un servidor Mastodon que s´hi donin d'alta. En qualsevol moment poden donar-se de baixa.

Al demanar l'alta en aquest bot, es pregunta a l'usuari confirmació de majoria d'edat, si accepta cedir a aquest projecte Corpus tots els seus tuts públics sota llicència CC0 i sí els tuts que escrigui no seran copies dels escrits per algú altre.
Al confirmar-ho tot, l'usuari permet alimentar amb frases escrites en català projectes lingüístics com per exemple Common Voice.

En el cas del bot corpus de mastodont.cat, els tuts públics desats es pujaran de manera periòdica i anonimitzada a aquest repositori.

Com donar-se d'alta o de baixa

Demanar-ho al bot, mencionant-lo:

@bot alta
@bot baixa

Tots els usuaris donats d'alta poden esborrar quan ho desitgin tots els missatges que el bot tingui desats:

@bot esborra

Com instal·lar aquest bot

Dependències

  • Python 3
  • Servidor Postgresql
  • Un compte Mastodon per aquest bot

Dins del entorn virtual Python:

  1. Executar pip install -r requirements.txt per a instal·lar les llibreries necessàries.

  2. Executar python corpus.py per a fer la configuració inicial del bot de Mastodon i per a crear la base de dades Postgresql on desar els missatges públics.

  3. Configurar cron per a que executi python corpus.py cada minut.