Python wrapper per a la API de Dynu {d}DNS (servei DDNS), per a actualitzar-hi la IP pública de la Raspberry.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
spla 375e771709
Afegits README.md i LICENSE
1 month ago
LICENSE Afegits README.md i LICENSE 1 month ago
README.md Afegits README.md i LICENSE 1 month ago
dynuapi.py dynuapi: primera versió! 1 month ago
ipupdate.py dynuapi: primera versió! 1 month ago
requeriments.txt dynuapi: primera versió! 1 month ago

README.md

dynuapi

Python wrapper per a la API de Dynu {d}DNS (servei DDNS), per a actualitzar-hi la IP pública de la Raspberry.

requeriments

  • Python 3
  • Un compte d'usuari a Dynu {d}DNS
  • Una Raspberry PI o compatible

Ús:

  1. Clonar aquest repositori en la Raspberry: git clone https://git.mastodont.cat/spla/dynuapi.git.

  2. Canviar al directori: cd dynuapi

  3. Crear l'entorn virtual de Python python3.x -m venv . (substituir la x per la versió que tinguis instal·lada, per exemple python3.10 -m venv .)

  4. Activar l'entorn virtual: source bin/activate.

  5. Instal·lar les llibreries necesàries: pip install -r requeriments.txt.

  6. Executar el programa python ipupdate.py per a enviar la IP pública al servei DDNS.

  7. Programar crontab per a que actualitzi la IP pública cada 30 minuts:

*/30 * * * * cd /ruta/on/tinguem/ipupdate.py && source bin/activate && python ipupdate.py > /dev/null