El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani. https://mastodont.cat/@temps
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
temps/requeriments.txt

8 lines
153 B

Mastodon.py>=1.5.1
urllib3-1.26.4->urllib3-1.26.7
unidecode>=1.2.0
psycopg2>=2.8.6
geopy>=2.1.0 -> 2.2.0
pillow>=8.2.0
geotiler>=0.14.4
geocoder>=1.38.1