El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani. https://mastodont.cat/@temps
Go to file
2022-07-11 23:04:14 +02:00
canviats Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
fonts Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
humitat Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
images Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
sol Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
temperatura Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
wd Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
wi Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
apikey-setup.py Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
db-setup.py Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
LICENSE Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 23:04:14 +02:00
README.md Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 23:04:14 +02:00
requeriments.txt Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
setup.py Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00
temps.py Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 2022-07-11 22:37:14 +02:00

temps, bot climatològic per al fedivers.

El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani.
Qualsevol usuari de qualsevol servidor del fedivers pot consultar el clima:

@bot consulta: Barcelona
@bot avui: Barcelona
@bot setmana: Barcelona

El bot respondrà amb format gràfic l'informació climatològica obtinguda de la API de tutiempo.net (cal una API key) i amb l'ajut de OpenStreetMap mostrarà el mapa de la zona consultada.
També se li pot demanar que ens publiqui el temps a una hora determinada (alarma) amb:

@bot alarma: 08:00 Barcelona

O esborra l'alarma amb:

@bot esborra: Barcelona

Dependències

 • Python 3
 • Servidor Postgresql
 • API key de tutiempo.net

Instal·lació

 1. Clona aquest repositori: git clone https://git.mastodont.cat/spla/temps.git <directori_desti>

 2. Entra dins del <directori_desti> i crea l'Entorn Virtual de Python: python3.x -m venv .

 3. Activa l'Entorn Virtual de Python: source bin/activate

 4. Executa pip install -r requirements.txt per a afegir les llibreries necessàries.

 5. Executa python setup.py per a configurar el bot de Mastodon, els seus tokens d'accés.

 6. Executa python db-setup.py per a crear la base de dades necessaria per les alarmes.

 7. Executa python apikey-setup.py per a configurar la API key obtinguda a tutiempo.net.

 8. Emprea el teu mètode favorit de programació de tasques (per exemple cron) per a que s'executi python temps.py cada minut.