El codi de @temps@mastodont.cat! Aquest codi es un bot per a Mastodon que retorna en format gràfic el temps que fa o farà en qualsevol poble o ciutat que se li demani. https://mastodont.cat/@temps
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
temps/temperatura
spla 9669469b54 Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago
..
temperature.png Codi del bot @temps@mastodont.cat alliberat 5 months ago