Aquest codi es connecta a l'API de OpenAI (els creadors de ChatGPT) i n'obté les respostes a les preguntes o comentaris rebuts dels usuaris d'un servidor Mastodon.
Go to file
spla 1d19866a3b Sol·luciona el problema de les cometes 2023-01-31 21:32:22 +01:00
LICENSE Primera versió! 2023-01-22 17:28:40 +01:00
README.md Actualitzat 2023-01-22 17:56:54 +01:00
mastobot.py Sol·luciona el problema de les cometes 2023-01-31 21:32:22 +01:00
post.py Algorisme partició tuts optimitzat 2023-01-29 19:11:28 +01:00
requirements.txt Primera versió! 2023-01-22 17:28:40 +01:00
setup.py Primera versió! 2023-01-22 17:28:40 +01:00
xatapi.py No respon si es mencionen dos o més usuaris. Ja dona respostes de tres o més tuts 2023-01-28 21:19:15 +01:00

README.md

Xat

Aquest codi es connecta a l'API de OpenAI (els creadors de ChatGPT) i n'obté les respostes a les preguntes o comentaris rebuts dels usuaris d'un servidor Mastodon.

Dependencies

Com instal·lar i executar el codi:

 1. Clonar aquest repositori: git clone https://git.mastodont.cat/spla/xat.git.

 2. Canviar al directori: cd xat

 3. Crear l'entorn virtual de Python python3.x -m venv . (substituir la x per la versió que tinguis instal·lada, per exemple python3.10 -m venv .)

 4. Activar l'entorn virtual: source bin/activate

 5. Instal·lar les llibreries necesàries: pip install -r requeriments.txt

 6. Executar el programa python mastobot.py

 7. Programar crontab per a que l'executi cada minut:

     • cd /ruta/on/tinguem/xat && source bin/activate && python mastobot.py > /dev/null