Aquest codi es connecta a l'API de OpenAI (els creadors de ChatGPT) i n'obté les respostes a les preguntes o comentaris rebuts dels usuaris d'un servidor Mastodon.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
spla 4edc1c31be
nova Class Post
1 day ago
LICENSE Primera versió! 6 days ago
README.md Actualitzat 6 days ago
mastobot.py nova Class Post 1 day ago
post.py Fix #2 (nova Class Post) 1 day ago
requirements.txt Primera versió! 6 days ago
setup.py Primera versió! 6 days ago
xatapi.py Sol·luciona l'incidència #1 2 days ago

README.md

Xat

Aquest codi es connecta a l'API de OpenAI (els creadors de ChatGPT) i n'obté les respostes a les preguntes o comentaris rebuts dels usuaris d'un servidor Mastodon.

Dependencies

Com instal·lar i executar el codi:

 1. Clonar aquest repositori: git clone https://git.mastodont.cat/spla/xat.git.

 2. Canviar al directori: cd xat

 3. Crear l'entorn virtual de Python python3.x -m venv . (substituir la x per la versió que tinguis instal·lada, per exemple python3.10 -m venv .)

 4. Activar l'entorn virtual: source bin/activate

 5. Instal·lar les llibreries necesàries: pip install -r requeriments.txt

 6. Executar el programa python mastobot.py

 7. Programar crontab per a que l'executi cada minut:

     • cd /ruta/on/tinguem/xat && source bin/activate && python mastobot.py > /dev/null