Python wrapper for the Akkoma ( https://akkoma.dev/AkkomaGang/akkoma ) API. (WIP)
Go to file
spla 68f967507e Python wrapper for the Akkoma API 2022-07-24 20:46:57 +02:00
akkoma.py Python wrapper for the Akkoma API 2022-07-24 20:46:57 +02:00